Over NOHN

Het bestuur

Het bestuur is samengesteld uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen en commissievoorzitters van de technische commissie, kantine commissie, PR commissie en complexonderhoud. De bestuursleden worden gekozen en benoemd door de ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. De voorzitter wordt door deze algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, die voor ieder lid aan te vragen zijn via . Alle beslissingen kunnen worden beïnvloed door medezeggenschap van de leden via de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Vertrouwenspersoon

Onze vereniging heeft een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Wanneer er een vermoeden bestaat van grensoverschrijdend gedrag van een lid van de vereniging, kunt u zich wenden tot deze vertrouwenspersoon. De melding zal in overleg met melder vertrouwelijk worden behandeld en indien noodzakelijk zal er door het bestuur in samenspraak met de vertrouwenspersoon gepaste maatregelen worden genomen en eventueel aangifte worden gedaan bij de politie en KNLTB. Binnen de vereniging kunt u contact opnemen met de heer J. Nienhuis (Jarno):

Technische commissie

De belangrijkste taken van de Technische commissie zijn:
– Organisatie rond het gebruik van de banen;
– Deelname aan competities;
– Het tennis gedeelte van interne toernooien;
– Racketavonden (zomer en winter);
– Dekens Groep Sappemeer Open (Senioren & jeugd);
– Clubkampioenschappen.

Dus als u vragen/opmerkingen over één of meerdere van bovenstaande onderwerpen hebt, schroom niet om contact op te nemen met één van de leden van de technische commissie. Alle activiteiten worden onder andere aangekondigd per mail, sociale media en via het mededelingenbord in het clubhuis.

Competitie

De VCL’ers bij LTC NOHN zorgen voor de indeling van de competitie teams en het controleren van de gespeelde wedstrijden. Ook kunt u hier vragen en een verzoek kwijt m.b.t. een nieuw op te richten competitieteam of een bestaand team. Bent u nieuw bij NOHN en wilt u competitie spelen? Neem dan ook contact met ons op via .

Kantine commissie

Sinds de zomer van 2000 is onze vereniging de trotse bezitter van een prachtig clubgebouw met daarin een kantine en allerlei andere faciliteiten. De kantine fungeert in belangrijke mate als ontmoetingsplaats voor de leden van onze vereniging. De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine.
Het takenpakket van de kantine commissie:
– Organisatie van de kantinebezetting d.m.v. roostering;
– Het vervullen van kantinediensten tijdens toernooien;
– Controleren van de juiste gang van zaken;
– Voorraadbeheer.

PR commissie

De PR-commissie houdt zich o.a. bezig met sponsoring, sociale media en draagt er zorg voor dat we bijzondere mijlpalen middels een persbericht naar de lokale media gaan. Heeft u interesse in bijvoorbeeld sponsoring of kent u mensen die interesse zouden kunnen hebben, neem dan contact op via

Jeugdcommissie

Onze club is trots op het stijgende aantal jeugdleden binnen onze vereniging. Om dit alles in goede banen te leiden hebben wij een jeugd commissie binnen onze vereniging.

Lessen

De lessen worden gecoördineerd door de jeugdcommissie en de trainer.

Ledenadministratie

De ledenadministratie van NOHN wordt beheerd door Ge Boer. Bij haar kunt u terecht voor alle vragen omtrent lidmaatschap. Het lidmaatschap van NOHN gaat per kalenderjaar. Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen moet u dit schriftelijk doen voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar. Aanmelden, opzeggingen en adreswijzigingen bij onze ledenadministratrice.

Activiteitencommissie

Onze club kent sinds kort een nieuwe commissie, namelijk de activiteitencommissie! Vanuit deze competitie hebben we al met onze vereniging kunnen wijnproeven, waterskiën en flink kunnen feesten!

Schoonmaakcommissie

We hebben sinds een aantal jaren ook een schoonmaakcommissie. Deze commissie zorgt ervoor dat ons clubhuis er altijd schoon en netjes uitziet.

Complex en de groundsman

De groundsman zorgt ervoor dat de tennisbanen en terreinen van de vereniging in goede staat blijven. Hij wordt bijgestaan door een aantal leden. Samen zorgen zij voor het onderhoud, zodat de banen goed bespeelbaar zijn en de rest van ons tennispark in goede staat blijft. Het park op alle dagen van 7.00 – 23.00 geopend.

Baanreglement

De LTC NOHN is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade opgelopen op de tennisbanen. De leden zijn aansprakelijk te stellen voor schade toegebracht aan derden of aan eigendommen van de LTC NOHN, terwijl zij zich op de baan bevinden.
Gangbare tenniskleding en speciaal deugdelijk tennisschoeisel zijn verplicht. Het bestuur kan leden van de baan verwijderen die zich hier niet aan houden.
In principe staat het de leden vrij elk moment van de dag van 07.00 tot 23.00 uur gebruik te maken van de banen. Verwacht wordt dat men bij grote belangstelling zonder meer met 4 personen per baan gaat spelen en na 60 minuten plaats maakt voor een wachtend lid.
Het is de bedoeling dat een ieder zich aan de cyclus van 60 minuten houdt zodat alle aanwezigen optimaal gebruik kunnen maken van de banen. Jeugdleden mogen na 19.00 uur niet meer van de banen gebruik maken indien er seniorleden willen spelen. Deze bepaling geldt voor maandag t/m vrijdag.

Na het spelen is men verplicht de baan te slepen met de daarvoor op elke baan aanwezige sleepnetten en de lijnen te vegen met de daarvoor op elke baan aanwezige lijnenvegers. In de maanden april en mei dienen de banen na het spelen eerst geveegd, dan gerold te worden. Na een nachtvorst mag er in de ochtenduren niet worden getennist.
Na afloop van het spelen dient men het hek, de berging en andere faciliteiten af te sluiten. De baanverlichting gaat automatisch uit om 23.00 uur, doch indien u voor die tijd de banen verlaat en u hebt geen baanverlichting meer nodig, dient u deze baanverlichting uit te doen. Nadat de baanverlichting is uitgegaan mag het binnen 15 minuten niet meer worden ontstoken.
Het bestuur heeft het recht de banen in gebruik te nemen voor toernooien, wedstrijden en tennislessen, resp.-training.
Men is verplicht zijn/haar ledenpas, voorzien van een pasfoto, bij zich te hebben en te gebruiken in het afhangsysteem voor de baanindeling, indien men gebruik maakt van de tennisbanen.
Uitgezonderd de racketavond op dinsdag en toernooien waar alle leden aan kunnen deelnemen, dient baan vier beschikbaar te blijven voor het spelen volgens het afhang-systeem vermeld in punt 3 van dit reglement. Indien er toch toernooien of evenementen zijn die het gebruik van alle vier de banen noodzakelijk maken, dan wordt dit in de Nieuwsbrief vermeld.
Wanneer in de avonduren op twee banen gespeeld wordt en de verlichting wordt in werking gezet, dient men die banen te bespelen die naast elkaar liggen en op dat moment door de baanverlichting beschenen worden.

Huishoudelijk Regelement

Hier kun je ons huishoudelijk reglement vinden.

Privacy Statement LTC NOHN

Hier kun je ons Privacy Statement vinden.

Back to top